Quy chế dân chủ thực hiện dân chủ ( trang tiếp )

Các đồng chí CB, GV, NV, học sinh và phụ huynh học sinh vào xem và nghiên cứu.
QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ (TRANG TIẾP)