ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN ĐỊA LÝ KHỐI 11

TRƯỜNG THPT VIỆT NAM - BA LAN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
    NĂM HỌC 2018 - 2019
    KHỐI: 11  MÔN: ĐỊA LÝ
         
TT 169 294 317 458
41 B B B A
42 D B B D
43 B B C C
44 C B A D
45 B A C D
46 D B A D
47 B D D D
48 D C C B
49 C C D C
50 B A B B
51 A A D A
52 B B B A
53 C D D A
54 D D A D
55 A B C B
56 C D B D
57 C A D D
58 A C C A
59 C C C C
60 A D C B
61 C C A B
62 B C B A
63 A D A A
64 C B A C
65 D C C B
66 C A D C
67 D D D D
68 A D D D
69 D A B D
70 A B C D
71 B C A B
72 D A D C
73 D C B C
74 A D C A
75 B D A B
76 C C B C
77 C A D D
78 D D B C
79 C B A B
80 D B D B