ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌCKỲ II MÔN GDCD KHỐI 11

TRƯỜNG THPT VIỆT NAM-BA LAN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC: 2018-2019
    KHỐI: 11 MÔN: GDCD  
         
TT 169 294 317 458
81 B B B D
82 A A B A
83 A A A C
84 C B B B
85 B C C B
86 A C C B
87 C D C C
88 B A D B
89 A B A B
90 C C A D
91 D D B D
92 B B D A
93 B D A D
94 D A B A
95 C D D A
96 A D A A
97 B C A C
98 A D C A
99 D C C B
100 C A B D
101 B C C A
102 C C A D
103 A B D C
104 D B A C
105 D D B D
106 D D C D
107 D D A D
108 C A D C
109 A B D B
110 D D B B
111 D B D C
112 C B D C
113 B A C B
114 D A B C
115 C B B A
116 B A A A
117 C C C C
118 A C D B
119 A A C D
120 B C D A

Tác giả bài viết: KL