ĐÁP ÁN MÔN ANH KHỐI 10 - THI GIỮA KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG THPT VIỆT NAM - BA LAN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
    NĂM HỌC 2019 - 2020
    KHỐI: 10 
         
TT 629 728 826 958
1 D A C D
2 B C A D
3 A B B C
4 C A C A
5 B D D B
6 B B D C
7 B A A D
8 A B D D
9 A A A A
10 B A C D
11 B D B A
12 A B A B
13 B A D D
14 A A B A
15 A B A C
16 A D B B
17 D B A A
18 B A A D
19 D D D B
20 D B B A
21 B A A A
22 A C A D
23 A D B B
24 B A D A
25 D D B B
26 B D B A
27 A A D B
28 D D B A
29 B B A D
30 A A C A
31 D B D B
32 C D A D
33 D D D A
34 B B D C
35 A A D A
36 C C A A
37 B D B D
38 D D A B
39 A A B A
40 D D D C