ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHỐI 10 -THI GIỮA KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG THPT VIỆT NAM BA LAN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
 NĂM HỌC 2019-2020
KHỐI: 10         MÔN: TOÁN
         
TT 159 278 399 458
1 B D D B
2 D C B B
3 D C B D
4 C B D C
5 B D D B
6 C B C D
7 D D A B
8 D C D B
9 D C C C
10 C B B A
11 A C B D
12 D B A C
13 C A C B
14 D D B A
15 D A D A
16 B D D D
17 C C A C
18 D A C A
19 A D C A
20 B B C A
21 A A D D
22 C D B D
23 A B D A
24 A D A D
25 B D B B
26 C D B C
27 D C B A
28 B D D C
29 B D A D
30 B D A D
31 A A A D
32 D C B C
33 C B D C
34 B B C B
35 C A D B
36 B C D D
37 D C B B
38 D A C A
39 B D C D
40 D B C B
41 D C D A
42 C A A D
43 B A A A
44 C D B D
45 A B D D
46 C D B A
47 C D D D
48 B D D D
49 C A D B
50 C B B D