ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHỐI 11- THI GIỮA KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG THPT
VIỆT NAM- BA LAN  
        ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
               NĂM HỌC 2019-2020
                     KHỐI: 11             MÔN: TOÁN  
 
TT 159 278 399 458
1 B D C D
2 B B B A
3 D A A D
4 C B C B
5 D C B D
6 A A C B
7 B B A D
8 A B A D
9 C B C A
10 B C A B
11 D A D D
12 D B D A
13 B A B D
14 A D D A
15 A A D B
16 D C D B
17 A C A A
18 D A B B
19 C D B C
20 D C C A
21 A A D C
22 D D A A
23 B B C C
24 A D C C
25 D C B C
26 C B A C
27 C B C B
28 B C D A
29 C D C B
30 B C B C
31 A B B B
32 D B D B
33 B D B B
34 C D A C
35 C A C D
36 D D D A
37 D D C A
38 B A D D
39 D B B C
40 A A B B
41 A C A A
42 C D B C
43 C A B C
44 C B A C
45 A B A D
46 B A B C
47 A A C D
48 A A C C
49 A C D B
50 B C B B