ĐÁP ÁN MÔN LÝ KHỐI 10 - KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG THPT VIỆT NAM - BA LAN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
    NĂM HỌC 2019 - 2020
    KHỐI: 10  MÔN:  VẬT LÝ
         
TT 159 278 399 458
1 D A D C
2 B B A A
3 A C D B
4 B B A A
5 D B B C
6 D A B A
7 A D A C
8 A D C B
9 C D C D
10 B A D C
11 A D C B
12 B D C C
13 D B B B
14 D B A A
15 A C B D
16 B C D A
17 C A A D
18 A A C B
19 C C B D
20 B C C B
21 C D D A
22 C B B B
23 B B A A
24 A B D D
25 D C B C
26 D D A C
27 C C A D
28 C A D A
29 C D C B
30 A A D C
31 A D C D
32 D C D C
33 C C B D
34 B B A A
35 D A C D
36 B A B B
37 C C B D
38 D B D C
39 A D A B
40 B A C A