ĐÁP ÁN MÔN TỔ HỢP XÃ HỘI KHỐI 12 KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

ĐÁP ÁN   MÔN TỔ HỢP XÃ HỘI  KHỐI 12 KIỂM TRA HỌC  KỲ I  NĂM HỌC 2019-2020
CÂU 369 428 517 613
1 C D A D
2 B A C D
3 D D B C
4 B C C B
5 A A C C
6 D D A C
7 D A C A
8 B A C B
9 A B A A
10 C A B A
11 B A B D
12 A B D C
13 B C D A
14 A D A A
15 C D A C
16 D C C D
17 A C D D
18 C C B A
19 A B C D
20 A D D C
21 D C A D
22 B C A B
23 C B B B
24 A C D C
25 C A A D
26 B A C A
27 D B D B
28 C D A B
29 D D D B
30 A D B B
31 D B D C
32 C B C A
33 B D B A
34 D A A B
35 B A D C
36 A B D A
37 B C B D
38 D B B C
39 C C C B
40 C B B D
41 D C C C
42 D D A C
43 B B D A
44 C C D A
45 A D A D
46 A B D C
47 B D B D
48 D B B B
49 B D C A
50 D D A C
51 A C B B
52 C C A D
53 D B D B
54 B A B B
55 B B D B
56 C A B D
57 C C A D
58 B A C B
59 A A B B
60 B A B B
61 D B D A
62 B A C A
63 D A A A
64 B D C A
65 A B C C
66 A B B C
67 B D C D
68 C C A A
69 D A C D
70 C C A D
71 C A D B
72 A C B C
73 C D D C
74 C C C D
75 A C A D
76 C D D B
77 D B A A
78 A A C A
79 D B B C
80 A D D C
81 C C A B
82 D C B A
83 C A D C
84 A A C D
85 C D C B
86 B B D B
87 B D D C
88 C D B D
89 D B D C
90 A D A C
91 A D C A
92 B B A C
93 B C B B
94 C B B D
95 D A D B
96 C B B D
97 D B C D
98 C C A C
99 C B D C
100 B B C B
101 A D D A
102 A C C A
103 B C A B
104 D C C B
105 B D C A
106 C C B D
107 A A A A
108 B A B A
109 A A A D
110 D A C A
111 B C B B
112 D A A C
113 A B B A
114 D C A B
115 A A B C
116 A D C D
117 D D B C
118 B B D A
119 B B D D
120 C A A D