ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TỔ HỢP TỰ NHIÊN KHỐI 10 NĂM HỌC 2019 - 2020

ĐÁP  ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TỔ HỢP TỰ NHIÊN KHỐI 10 NĂM HỌC 2019 - 2020
CÂU 369 428 517 613
1 B A C A
2 C B D C
3 C C C C
4 C C D B
5 A A A A
6 B D A A
7 D B A A
8 B A D B
9 D C A A
10 B A B C
11 C B C B
12 D A D C
13 B D C D
14 A D C C
15 B C D A
16 A D A A
17 A B C B
18 D B B B
19 A C B B
20 C B B D
21 D D C D
22 D D B C
23 D B D B
24 B D A D
25 B A A C
26 A B D D
27 C C C C
28 D C B B
29 C D B D
30 A C D B
31 D D A D
32 D A C B
33 C D B D
34 B D B B
35 A A B D
36 C C C C
37 B A D A
38 C B A A
39 B A A A
40 D A B B
41 C B A C
42 C D C C
43 B C D D
44 C B D D
45 C B B B
46 C D B A
47 D A C B
48 D B D C
49 A B A D
50 C C D A
51 A A A A
52 A A C D
53 B A B C
54 B D A B
55 B B A D
56 D C B D
57 A D B D
58 D C A B
59 D D C A
60 B D D C
61 C B D B
62 A D B C
63 C A A B
64 B B B C
65 A C C A
66 B A D D
67 C C C A
68 D C C B
69 C A A C
70 C A A A
71 D B D A
72 D A C B
73 B D A C
74 A B B B
75 A D B A
76 D A C C
77 A C D C
78 D B C D
79 B D C D
80 A C D B
81 C C D C
82 D B D B
83 A B C B
84 B C A D
85 A B B B
86 D D A B
87 B D A C
88 D B B D
89 A A B A
90 D C D A
91 D A C B
92 C B C D
93 B D B A
94 A D D B
95 B D A D
96 C A B D
97 C B D C
98 B C C B
99 A C A B
100 C A C A
101 A A C C
102 A D B A
103 D A B A
104 A B A A
105 C A A D
106 C D D C
107 B C C A
108 D C A A
109 B B D A
110 B A D C
111 A D C B
112 D A B D
113 C B D C
114 B C A B
115 C D B D
116 B B D D
117 D D B C
118 D A C D
119 A C A C
120 C C C C