ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN ANH KHỐI 10 NĂM HỌC 2019-2020

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN ANH KHỐI 10 NĂM HỌC 2019-2020
CÂU 369 428 517 613
1 C A B B
2 B A A C
3 A A A C
4 B D D D
5 A D D A
6 D A C C
7 D D B C
8 A C A A
9 D A B A
10 C A C B
11 A A B B
12 A D A A
13 A C A C
14 D C A D
15 C C D B
16 C C D B
17 C C A C
18 C B D A
19 B A C A
20 A A A A
21 A A A D
22 A C A C
23 A A D C
24 A D C C
25 D B C C
26 C C C A
27 B B C A
28 C C C B
29 B A B A
30 C D C A
31 A C A D
32 A B A A
33 A A A A
34 A D A C
35 C A C B
36 A B A C
37 D B A A
38 A A A D
39 D A D C
40 B A B B