ĐÁP ÁN THI GIỮA KỲ 1 TỔ HỢP XÃ HỘI K12

TRƯỜNG THPT VIỆT NAM BA LAN
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA  GIỮA HỌC KÌ I     - KHỐI 12
MÔN: LỊCH SỬ -  NĂM HỌC 2020-2021
         
CÂU  MÃ ĐỀ 369 MÃ ĐỀ 582 MÃ ĐỀ 725 MÃ ĐỀ 937
1 C B A B
2 B B A C
3 D D C B
4 A A B C
5 C D B C
6 C B D D
7 B A C A
8 D A B B
9 A A D C
10 D D C A
11 B D C D
12 D C D C
13 C B B B
14 B C B C
15 A D A B
16 C D B A
17 C D A B
18 C B B D
19 B D C B
20 B A B C
21 C C D D
22 A B D A
23 A A A C
24 B C A D
25 D B A B
26 D B D C
27 D A C A
28 D C B D
29 C D D D
30 D D C D
31 B C C B
32 D A D A
33 A C C A
34 B B A D
35 A A D B
36 A C B A
37 C A C C
38 A C D A
39 A B A D
40 B C A A
ĐÁP ÁN THI GIỮA KÌ I MÔN ĐỊA LÍ 12
         
CÂU MÃ 369 MÃ 582 MÃ 725 MÃ 937
41 C D B A
42 D C D A
43 A B D B
44 C A C A
45 D A A C
46 B B A A
47 D D C A
48 A C B A
49 C D C C
50 D B C D
51 A C D A
52 A D B B
53 B C D D
54 A D A D
55 B B A C
56 C C D D
57 B C D A
58 D B D D
59 B C C B
60 A C C C
61 C C B D
62 A B B A
63 B B D D
64 B A A C
65 A D C C
66 C D C C
67 B C D B
68 C C A A
69 C A D B
70 D A B B
71 C B C C
72 D B D D
73 A D C B
74 D A A C
75 D D B B
76 D B A B
77 C A C B
78 A C B C
79 B C C D
80 C D B A
         
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I     - KHỐI 12
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN -  NĂM HỌC 2020-2021
Câu Mã đề 369 Mã đề 582 Mã đề 725 Mã đề 937
81 C A A D
82 D C A B
83 C A B A
84 A B B D
85 D C A B
86 B C D D
87 C D D A
88 A C B D
89 C A D C
90 C D B B
91 D D B D
92 C A D C
93 C B C B
94 B B C A
95 D D D C
96 D C C C
97 A C C B
98 A B B A
99 B D D A
100 C B A C
101 D D C A
102 B A C C
103 B B C A
104 B C B D
105 B B A C
106 A A A C
107 C A B A
108 C B D B
109 B D A C
110 D A C B
111 A C D B
112 D A C D
113 A D A D
114 A C D A
115 A D B D
116 D B D D
117 B B A B
118 B A C B
119 D C B C
120 A D A A

Tác giả bài viết: Admin