ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA TỔ HỢP TỰ NHIÊN HỌC KÌ I KHỐI 12 NĂM HỌC 2020 - 2021

ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA TỔ HỢP TỰ NHIÊN HỌC KÌ I KHỐI 12 NĂM HỌC 2020 - 2021
 
ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA TỔ HỢP TỰ NHIÊN  HỌC KÌ I KHỐI 12
                       NĂM HỌC 2020 - 2021


  169 294 317 458
1 A C C C
2 B C A C
3 C A C B
4 B C B A
5 C B B B
6 C B B C
7 B B B C
8 D C D B
9 B C B C
10 A D A D
11 B A B C
12 D C D B
13 B C C B
14 A D B B
15 B A A D
16 A A D D
17 D B D A
18 D B A B
19 A D C C
20 D A B D
21 C D C A
22 D B D A
23 C B A A
24 B A D C
25 B D C D
26 C D C D
27 A A D B
28 B C C A
29 A A D A
30 A D A D
31 B B A D
32 A D A C
33 D A B B
34 D B C D
35 C C C C
36 C A B A
37 B A C C
38 C C D A
39 D B B D
40 A D A B
41 D B C C
42 A B D D
43 B B D A
44 C A A B
45 C C A D
46 D D C B
47 D B D A
48 A C B A
49 C C B D
50 D C B D
51 B C A A
52 C A A D
53 A B D B
54 B D A D
55 A A C B
56 A A C B
57 D A B A
58 C A B C
59 A D B C
60 C C C C
61 A A C B
62 D A A C
63 C A C C
64 B D A A
65 D B A C
66 B C D B
67 B D D A
68 A D B A
69 D D B A
70 A B D D
71 B D A D
72 B C B C
73 C B D D
74 A A D B
75 C D A A
76 D D C C
77 D B C D
78 B C C B
79 C C B C
80 B B D B
81 B B D D
82 C D C D
83 C B D D
84 D B B D
85 D A B D
86 A D A D
87 A B C C
88 D A C D
89 A B C C
90 D B C C
91 B D D B
92 C B C C
93 D D C A
94 D D C D
95 A A A B
96 A A D C
97 D A D D
98 D A A A
99 C B D A
100 D B D C
101 D A D C
102 D C A D
103 D D D A
104 A C C B
105 D A A B
106 A D A A
107 B B D D
108 A B A A
109 A B D A
110 A D C C
111 A A C C
112 D C A A
113 A B A B
114 A D C D
115 A C C D
116 C C C C
117 D D B D
118 C B A A
119 C A A A
120 C A C A