ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA TỔ HỢP TỰ NHIÊN HỌC KÌ I KHỐI 10 NĂM HỌC 2020 - 2021

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I BÀI TỔ HỢP TỰ NHIÊN – KHỐI 10
TRUONG THPT VIỆT NAM BA LAN    
         
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I BÀI TỔ HỢP TỰ NHIÊN – KHỐI 10
Năm học 2020 – 2021
         
TT 169 294 317 458
1 C C B C
2 C C C C
3 B D B A
4 B B A C
5 D A C B
6 D C A D
7 D A A A
8 C D C C
9 A A B D
10 D B C B
11 C C C D
12 C A B B
13 C A D D
14 D B D A
15 A C A A
16 A A B C
17 B C C B
18 B A B A
19 A B D B
20 C D A B
21 A B B A
22 C D C A
23 B B A A
24 B C D A
25 B A A D
26 C D D D
27 A D C B
28 D A B D
29 D D A C
30 A A C C
31 B B D C
32 D B C B
33 B B D A
34 C C A B
35 C C C C
36 D B B D
37 A D D C
38 B D D A
39 A D A D
40 D B B D
41 A D D A
42 B A B D
43 A C A B
44 D D D D
45 C A B A
46 A B B C
47 B A D B
48 A C B B
49 C D C D
50 D A C A
51 D A A C
52 A C C B
53 C C A B
54 C A A C
55 C C A D
56 B B D B
57 B D B D
58 B B C D
59 B C C A
60 A C A A
61 D C A D
62 B B B A
63 A A A C
64 D A D B
65 C D D C
66 C A C D
67 A C D C
68 D A C A
69 A B D B
70 A D D B
71 D C C A
72 D D A C
73 D D A B
74 C D B A
75 B B C D
76 B A D A
77 A B C D
78 C C B C
79 C D B A
80 B B C C
81 C D A C
82 A B A A
83 C A C B
84 A D C A
85 B A B B
86 D C B D
87 C B B D
88 D B D A
89 B B B D
90 A C B B
91 C D A C
92 D C C C
93 C D D D
94 D D C C
95 A C C A
96 B D D A
97 B D A A
98 B A C D
99 A C B A
100 A B A D
101 A B A B
102 B B C D
103 D A D B
104 C C D C
105 D C B B
106 A A D C
107 D A A A
108 D A C C
109 A C B B
110 B B D A
111 B D C D
112 C D D B
113 D B D A
114 D C A B
115 C A B C
116 A C C C
117 C A B B
118 B B D C
119 B D A D
120 C A A D