ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN ANH KHỐI 11 NĂM HỌC 2019-2020

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN ANH KHỐI 11 NĂM HỌC 2019-2020
CÂU 369 428 517 613 726 839
1 C A D D B A
2 A C C A A B
3 A C A A D D
4 A D D A B A
5 A B A A D A
6 C D C C C A
7 A B A A B B
8 D B D A C C
9 B B C A C C
10 D C B C D B
11 A A B D C C
12 A D D B A B
13 A D B C B C
14 C A C D D C
15 C A B A A B
16 D C A C C C
17 B B D D B B
18 D C D A C C
19 B C A C B B
20 B A C A C D
21 B A C B B A
22 C A A C D D
23 A A B C A B
24 D C A B D A
25 D A B D B D
26 A D C B D A
27 A B A B A C
28 C D C A A B
29 B A B B A A
30 C A A D B D
31 C A D A C C
32 B B A B C D
33 A C C C B D
34 D A A A B B
35 C C A C A B
36 D B A B D B
37 A A C A D C
38 B D A D B B
39 C C D D B B
40 A D B C B A