ĐÁP ÁN TỔ HỢP KHTN LỚP 11 HK 2- 2019-2020

ĐÁP ÁN TỔ HỢP KHTN LỚP 11 HK 2- 2019-2020
ĐÁP ÁN TỔ HỢP KHTN LỚP 11 HK 2- 2019-2020


ĐÁP ÁN MÔN SINH-HK2-NĂM HỌC 2019-2020 MÔN SINH KHỐI 11- HK2  
STT 169 294 317 458
81 D B C D
82 D A D C
83 D D D D
84 D D C B
85 A D D B
86 B C C B
87 C D C C
88 A A B B
89 A B A C
90 C C A D
91 A B B D
92 A B D D
93 B A A B
94 A A A A
95 D D D C
96 D B C B
97 A C B D
98 B C D D
99 C A C A
100 B C A C
101 C C D A
102 B D A A
103 A B D A
104 C D B B
105 D C C C
106 B A C B
107 A A B A
108 C B C A
109 B A C C
110 B C B B
111 C D D C
112 B B A A
113 B C B D
114 D A D C
115 C D B C
116 D D B B
117 D B A D
118 C A A A
119 C C B A
120 A B A D

Tác giả bài viết: GH