ĐÁP ÁN TOÁN 10,11 GIỮA KÌ 1-2020

ĐÁP ÁN TOÁN 10,11 GIỮA KÌ 1-2020
ĐÁP ÁN TOÁN 10,11 GIỮA KÌ 1-2020
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN TOÁN KHỐI 11
NĂM HỌC 2020-2021
 
 
369 582 725 937  
   
  1 A D A D  
  2 A B D A  
  3 C A C C  
  4 A A C D  
  5 A B C D  
  6 B A C D  
  7 D D B B  
  8 B A B B  
  9 C B C D  
  10 A A B C  
  11 D C B C  
  12 B A A C  
  13 D B C D  
  14 B D A C  
  15 B D C D  
  16 C B D A  
  17 B C A A  
  18 B B C A  
  19 A A C A  
  20 B D A D  
  21 A D C B  
  22 C C D C  
  23 A C D D  
  24 B A A B  
  25 D A A B  
  26 A B A D  
  27 A C A B  
  28 B B A A  
  29 D B D C  
  30 B C A B  
  31 D D D D  
  32 B B A B  
  33 B A D B  
  34 C C A A  
  35 B D B A  
  36 B B B B  
  37 C B B D  
  38 B A D C  
  39 D B A A  
  40 D A D D  
  41 A D D D  
  42 B A B C  
  43 D B D D  
  44 B C A B  
  45 D D D A  
  46 B B C D  
  47 A D B D  
  48 C A C A  
  49 A A A B  
  50 D C B C  
             
 
TRƯỜNG THPT VIỆT NAM – BA LAN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 – NĂM HỌC 2020 - 2021
    KHỐI: 10               MÔN: TOÁN
         
TT 369 582 725 937
1 A B B A
2 A B B C
3 A D C A
4 D B C C
5 B A A A
6 C D A D
7 C B D D
8 A B D D
9 D A D C
10 A B D C
11 C C C B
12 C D D A
13 A C C D
14 B B C A
15 A C A B
16 C C B A
17 C A D C
18 B C B A
19 D C A B
20 A A A C
21 D A B A
22 B B C D
23 A D A A
24 D A B B
25 B C B D
26 A D D B
27 D C C B
28 D C A A
29 D C D C
30 C D A B
31 A A A C
32 B A C D
33 C D D C
34 D B B D
35 B B A B
36 B A B D
37 C C B A
38 C D A A
39 D A C C
40 B A C D
41 B D D A
42 C D D C
43 C D C C
44 D C C D
45 D B D A
46 B B A B
47 A A B B
48 B D D D
49 D D B B
50 D D D B
 

Tác giả bài viết: GH-VP