ĐÁP ÁN THI GIỮA KỲ MÔN TIẾNG ANH KHỐI 10

  ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1
    NĂM HỌC 2020 - 2021
    Khối 10 Môn Tiếng Anh
         
STT 369 582 725 937
1 B C A D
2 D D D A
3 A A B C
4 C D D D
5 C A B D
6 D A C C
7 A B A D
8 D A C B
9 A B D C
10 A B A A
11 B D D C
12 A A A D
13 B B A A
14 B B B D
15 D B A A
16 A A B A
17 B B B B
18 B D D A
19 B A A B
20 A C B B
21 B B B D
22 B B B A
23 D D A B
24 A A B B
25 D D D B
26 B B A A
27 D D C B
28 B B B B
29 C C B D
30 A A D A
31 D D D D
32 A A A B
33 C C C D
34 D D D B
35 D D D C
36 C C C C
37 D D D B
38 B B B D
39 C C C A
40 A A A C

Tác giả bài viết: Admin