ĐÁP ÁN THI GIỮA KỲ I MÔN ANH KHỐI 11

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1
NĂM HỌC 2020 - 2021
Khối 11 Môn Tiếng Anh
         
STT 369 582 725 937
1 A C A B
2 C A A A
3 C A B A
4 A D B D
5 B A A A
6 A C A C
7 A D C D
8 D A C C
9 A C A A
10 C B B A
11 D D A B
12 B A A B
13 D C D A
14 A B A C
15 C C C B
16 A A D C
17 A B B D
18 C A D B
19 B A A D
20 C A C C
21 A C A C
22 A B A B
23 B B C D
24 A B B B
25 B B C A
26 B A A A
27 B C B A
28 B D A A
29 C A B C
30 D A B D
31 A B B C
32 A B B A
33 B A A D
34 B C C C
35 A D D D
36 C C C A
37 D A A A
38 C D D B
39 A B C B
40 D A D A
Tác giả bài viết: Admin