ĐÁP ÁN THI GIỮA KỲ I TỔ HỢP TỰ NHIÊN KHỐI 10

ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÍ  KHỐI 10 
NĂM HỌC: 2020-2021
         
Câu  Đề 369 Đề 582 Đề 725 Đề 937
1 A A A A
2 A A C B
3 B C B B
4 D B A C
5 D C D B
6 D A D C
7 A B C A
8 C C A C
9 A B C D
10 D B A D
11 C B C B
12 B A D D
13 D B D C
14 B D D A
15 D A A C
16 B A A C
17 B A C C
18 A A B A
19 D C D D
20 D B A C
21 B B A B
22 A C D D
23 D A B B
24 D D C A
25 A C C A
26 B C A C
27 a D D A
28 B B C D
29 A B A D
30 B B B C
31 D D C D
32 B D B C
33 D A A C
34 C C D C
35 C C D A
36 C B B B
37 D A D C
38 B D B D
39 A B A C
40 D A D DĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  -MÔN HOÁ -KHỐI 10
                  NĂM HỌC 2020 -2021
         
Mã đề 369 582 725 937
Câu 41 C C A B
Câu 42 A B A A
Câu 43 C B A B
Câu 44 C D B A
Câu 45 A B B D
Câu 46 A A B A
Câu 47 B A C D
Câu 48 D B A A
Câu 49 A C A A
Câu 50 B B D D
Câu 51 C D B B
Câu 52 D C C C
Câu 53 C D A B
Câu 54 A A D A
Câu 55 B A A C
Câu 56 D D B D
Câu 57 B D B A
Câu 58 D D B A
Câu 59 D B D C
Câu 60 B C C C
Câu 61 D B C B
Câu 62 D D A C
Câu 63 D A C B
Câu 64 A D B D
Câu 65 B C C D
Câu 66 B B B B
Câu 67 D A C D
Câu 68 C D D D
Câu 69 A D D A
Câu 70 A C C D
Câu 71 A A C C
Câu 72 C C D B
Câu 73 C A D D
Câu 74 A C D B
Câu 75 C B C C
Câu 76 C A A B
Câu 77 B C B C
Câu 78 B B D C
Câu 79 B C A C
Câu 80 D A D AĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KÌ I- MÔN: SINH HỌC 10
NĂM HỌC 2020-2021
         
TT 369 582 725 937
81 B D C D
82 D B A B
83 C A D C
84 D C D D
85 B A C B
86 A D B D
87 D D A D
88 B D A D
89 D D A B
90 C B B B
91 C D B A
92 B A D A
93 A A A C
94 A A C A
95 A D D C
96 D A C B
97 A C B D
98 D C C B
99 C C D A
100 A C A A
101 A D A A
102 B C B C
103 B B C A
104 B B D D
105 C B D C
106 C A D C
107 B A C A
108 C A A A
109 A C B B
110 D B B D
111 B B D B
112 B B C D
113 D B B A
114 C D C C
115 D C B B
116 C D C C
117 D B A B
118 C A D C
119 A C B D
120 A C A C

Tác giả bài viết: Admin