ĐÁP ÁN THI HK2 - MÔN TIẾNG ANH K12

TRƯỜNG THPT VIỆT NAM - BA LAN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2
    NĂM HỌC 2020 - 2021
    Khối 12 Môn Tiếng Anh
         
STT 369 582 725 937
1 D B D A
2 A D A D
3 B B B B
4 D D B B
5 A D A D
6 B D D B
7 A A B A
8 D B A B
9 D A B D
10 C D B D
11 A B B C
12 C C A B
13 A B A C
14 C D C D
15 C B D A
16 D C D A
17 D C C D
18 A C C A
19 B A D D
20 D D C A
21 A D A A
22 B A B D
23 C B C A
24 A C D C
25 D B B C
26 B D C B
27 A C C A
28 D A B B
29 B B D C
30 C D C C
31 C C D B
32 B C D A
33 C C A B
34 C A D A
35 C C B B
36 A C A D
37 A C B C
38 D A A B
39 D D B B
40 C D A C
41 A A A D
42 B A C D
43 A C C D
44 C B A C
45 B D D D
46 B B B C
47 B B D C
48 D A C D
49 B A C C
50 D A B A