ĐÁP ÁN THI HK2 - MÔN TỔ HỢP TỰ NHIÊN K12

ĐÁP ÁN THI HK2 - MÔN TỔ HỢP TỰ NHIÊN K12

ĐÁP ÁN ĐỀ KiỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HOC 2020 - 2021
KHỐI 12     MÔN : VẬT LÝ  
         
TT 369 582 725 937
1 A A A A
2 B B D B
3 B B D B
4 D A A D
5 A A C A
6 C C B C
7 D C D D
8 C B C D
9 A D A C
10 C C B B
11 D B D A
12 B A B D
13 A D B B
14 B D C C
15 C D A C
16 D C C A
17 A D C C
18 B C D C
19 A D A B
20 B C B A
21 B D B C
22 D B C B
23 D C C A
24 D B A D
25 C A B D
26 C A D B
27 C B D A
28 A A A D
29 B C B C
30 C A A D
31 C B A B
32 D C D D
33 D C A B
34 C A B D
35 B B C C
36 A D D A
37 A D B B
38 D B B A
39 B B D D
40 B A A BĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II - MÔN HÓA HỌC 12
Năm học 2020 - 2021
         
TT 369 582 725 937
41 B C B A
42 B A A B
43 B A C C
44 B A C C
45 B A B A
46 B A B A
47 A A A A
48 D D A B
49 B A A C
50 B A B C
51 C C B A
52 A B D A
53 A A B C
54 A A B D
55 D A C A
56 D B D B
57 C D C B
58 B B B B
59 D A A D
60 B A B A
61 B A A B
62 A C D A
63 A C C A
64 C B C C
65 D B B C
66 D C C A
67 B A B B
68 C D A B
69 A B C B
70 B A B D
71 D C C A
72 A C C A
73 B B A B
74 D C A C
75 A B B C
76 D B B A
77 B C B A
78 D B D A
79 A D A C
80 B C B D
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - MÔN SINH - LỚP 12
NĂM HỌC 2020 - 2021
         
Câu 369 582 725 937
81 B B B A
82 C C B A
83 B B B A
84 C D C B
85 D C D C
86 C C D C
87 C A B A
88 B B B D
89 A A C B
90 C C B A
91 A D D C
92 D D D D
93 D D D D
94 C A D C
95 C B A B
96 A C A D
97 A D B B
98 C B D D
99 A B D A
100 B D A D
101 D A B A
102 B B C A
103 A C C C
104 B A D A
105 B D B C
106 D C C D
107 A D C C
108 D D A B
109 D C C B
110 C C A A
111 D B A B
112 B A B D
113 A A C B
114 A B C B
115 B C A C
116 B A C C
117 A A A B
118 D D A D
119 C A D D
120 D B A C