ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN HÓA HỌC KHỐI 10

TRƯỜNG THPT VIỆT NAM - BA LAN ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ II
    NĂM HỌC 2018 - 2019
    KHỐI: 10   MÔN: HÓA HỌC
         
TT 169 294 317 458
41 B D D A
42 D C B A
43 D C D A
44 C D A C
45 C B C C
46 C B B A
47 B B A C
48 B D A D
49 D A C D
50 D A C A
51 B B D C
52 A B C B
53 B C B D
54 D B A B
55 C A D D
56 B C A A
57 C C A B
58 A A D C
59 A D B D
60 D A D D
61 A D D B
62 C D B B
63 D A A C
64 A D B A
65 B C C B
66 A C C C
67 A A C B
68 C B B D
69 B D C B
70 C C C D
71 D A A A
72 D D B A
73 A B D C
74 A B B C
75 D C D D
76 C D A D
77 B C D C
78 C A A B
79 A B C A
80 B A B B

Tác giả bài viết: KL