ĐÁP ÁN MÔN SỬ KIỂM TRA GIỮA KỲ I KHỐI 12 NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG THPT VIỆT NAM - BA LAN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
    NĂM HỌC 2019 - 2020
    KHỐI: 12  MÔN: LỊCH SỬ
         
TT 159 278 399 458
1 D A C C
2 A D C D
3 A C D D
4 B C D D
5 D C D A
6 C A A B
7 A B A B
8 B D D C
9 D D A B
10 D A A A
11 A C A A
12 B B A D
13 B D D D
14 D C B A
15 B A C A
16 C C B C
17 D A C A
18 D D D B
19 D D A C
20 C B B B
21 A A C C
22 A C B B
23 C A B D
24 A D B A
25 A A C D
26 C B B A
27 C B D B
28 B C A A
29 C A A C
30 C A B A
31 A B A C
32 C B C D
33 B B D B
34 C D B B
35 B B C C
36 B D C D
37 D C D C
38 B D D B
39 A B C D
40 D C B C