ĐÁP ÁN TỔ HỢP KHXH LỚP 11 HK2 NĂM HỌC 2019-2020

ĐÁP ÁN TỔ HỢP KHXH LỚP 11 HK2 NĂM HỌC 2019-2020
ĐÁP ÁN TỔ HỢP KHXH LỚP 11 HK2 NĂM HỌC 2019-2020
TRƯỜNG THPT VIỆT NAM - BA LAN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
    NĂM HỌC 2019 - 2020
    KHỐI: 11  MÔN: ĐỊA LÝ
         
TT 169 294 317 458
41 C B A B
42 D A D D
43 A C A C
44 B B B C
45 D D C A
46 B A D D
47 A D A A
48 D D B C
49 D A C B
50 A D B C
51 B D C B
52 B A B C
53 A B D D
54 B B D D
55 C A D C
56 D C C A
57 D A A B
58 C B B A
59 B D A C
60 B A C C
61 A A D A
62 D C D B
63 C C B C
64 C C A D
65 C C A B
66 A C C A
67 C B D B
68 A D D C
69 D D C D
70 D C B B
71 C B A A
72 C D C D
73 D B A B
74 B C B B
75 A B C C
76 B A C D
77 A A C A
78 A C D A
79 D C A D
80 B D B A

TRƯỜNG THPT VIỆT NAM - BA LAN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
    NĂM HỌC 2019 - 2020
  ĐÁP ÁN KHỐI: 11  MÔN: LỊCH SỬ
         
TT 169 294 317 458
1 B D B D
2 A A A D
3 C B C C
4 A A D C
5 C B C D
6 D C B A
7 C B B C
8 B B A B
9 B D C C
10 A B D B
11 B D B B
12 B D B A
13 D A D C
14 A D C C
15 C B C B
16 A D B A
17 C D D B
18 C B A A
19 B B C A
20 A D A C
21 D C B B
22 B C D D
23 A C D A
24 B B D C
25 C B A D
26 A A B C
27 D A D A
28 D C B D
29 C D A B
30 D A C A
31 A C C A
32 D D D B
33 D D A C
34 C C C B
35 D C A D
36 C C D D
37 C C A B
38 D A D D
39 B A C D
TRƯỜNG THPT VIỆT NAM BA LAN
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KÌ II     - KHỐI 11
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN -  NĂM HỌC 2019-2020
         
CÂU  MÃ ĐỀ 169 MÃ ĐỀ 294 MÃ ĐỀ 317 MÃ ĐỀ 458
81 B C B C
82 A A B A
83 A C C C
84 B B C C
85 C C C B
86 A A D A
87 A A A C
88 B A D B
89 A B A D
90 C D D C
91 C A B A
92 B D A A
93 D D A A
94 D A B D
95 C A A A
96 D C D C
97 C A C B
98 A D A A
99 D B C D
100 C B D B
101 D C C D
102 C C D B
103 A B B C
104 D B C D
105 B D C B
106 D D B D
107 C B A B
108 C A D D
109 A A D A
110 B D D A
111 D D A C
112 D B C D
113 B D A B
114 D B B C
115 A B B D
116 B C D A
117 C C C C
118 B C B B
119 A D A B
120 B C B D

Tác giả bài viết: GH