ĐÁP ÁN THI GIỮA KỲ 1 MÔN LÝ - HÓA - SINH K12

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - MÔN: VẬT LÝ
NĂM HỌC 2020 - 2021
KHỐI 12
         
TT 369 582 725 937
1 A C A C
2 C C B B
3 A D B D
4 C A C C
5 A A D D
6 D D B D
7 C B D A
8 D D A C
9 B A C B
10 B C A A
11 D B D B
12 B B A A
13 A D A A
14 A A D C
15 A C B A
16 A A D C
17 A C B
18 B A A D
19 C B C B
20 B B C B
21 D A A D
22 A D B B
23 D A C A
24 C A B B
25 A A C D
26 D C A B
27 A B C D
28 B B B C
29 C A A C
30 A C C C
31 C C B A
32 A D A A
33 A A D B
34 D D D A
35 A D B A
36 B B B B
37 A B B A
38 B A B B
39 B B B B
40 B B A BĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN HÓA HỌC - LỚP 12
  MÔN: HÓA HỌC    
Câu 369 582 725 937
41 C B B A
42 B B D A
43 B B B D
44 B A A A
45 D C A A
46 A C A C
47 C B B B
48 D B A C
49 B B D D
50 B B D C
51 D B C A
52 B C A C
53 A B A C
54 B D D A
55 B C D C
56 A D B C
57 D B A D
58 B D C A
59 C B A C
60 C C C D
61 C C B D
62 A D A D
63 B B D A
64 C D D B
65 B B A B
66 C A C D
67 B B D C
68 A D B D
69 C B B D
70 A D C B
71 A D D C
72 D C A D
73 B C D B
74 D A D A
75 B B B C
76 B D B B
77 D D D B
78 B D A B
79 C C D A
80 B A D B
  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - MÔN SINH KHỐI 12
 NĂM HỌC 2020 - 2021
CÂU 369 582 725 937
81 A D D A
82 C D D B
83 D C A C
84 A B B D
85 B D B A
86 A A C A
87 A B D A
88 C B D B
89 B D B B
90 A A A B
91 A C A D
92 C B A D
93 D A D A
94 B D A B
95 D A A C
96 D B B C
97 A D C C
98 C B C B
99 D C B B
100 B D C D
101 B C D C
102 A A A D
103 C A B B
104 B D B A
105 A B C D
106 A B C B
107 D C B B
108 D A A B
109 A D D A
110 D C A A
111 A C A C
112 C C C C
113 B D C A
114 A A D D
115 D B D B
116 A D D C
117 B C C D
118 D D B D
119 A C D D
120 D C C B

Tác giả bài viết: Admin