ĐÁP ÁN TOÁN HỌC KÌ 1 NĂM 2020

ĐÁP ÁN TOÁN HỌC KÌ 1 NĂM 2020
ĐÁP ÁN TOÁN HỌC KÌ 1 NĂM 2020
TRƯỜNG THPT VIỆT NAM - BA LAN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - MÔN: TOÁN - KHỐI 11
 NĂM HỌC 2020 - 2021
     
         
TT 169 294 317 458
1 B D D D
2 C B C B
3 A C A D
4 B A D C
5 C A A C
6 A D B A
7 D B B D
8 C D C B
9 A C A D
10 B C A A
11 B A D D
12 A A B B
13 A C A D
14 D D A D
15 D C C C
16 C B D D
17 C D A A
18 B C B B
19 B C C C
20 A B C A
21 A A D D
22 D D D B
23 C B B C
24 C B B D
25 D C A A
26 A C D B
27 B A D C
28 D B A B
29 B C C B
30 C A C A
31 A D D C
32 A B A D
33 D A B D
34 B A A A
35 D C B C
36 B D C A
37 C C D C
38 A B A B
39 A D B C
40 D D D D
41 B D A A
42 B D B B
43 D B C A
44 D A B B
45 B C B A
46 C C A B
47 C B C C
48 D A D B
49 A A D C
50 A B A C

TRƯỜNG THPT VIỆT NAM BA LAN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I                                 NĂM HỌC 2020-2021                                                KHỐI: 10         MÔN: TOÁN
TT 169 294 317 458  
1 B B C D  
2 C A D B  
3 A A B C  
4 A C A A  
5 B C C D  
6 B B D B  
7 C D A C  
8 A B C C  
9 B B D D  
10 D C D A  
11 A C B C  
12 C A C D  
13 C D A A  
14 D B B A  
15 B A B D  
16 A A C C  
17 B C A A  
18 D B B B  
19 A A C A  
20 B B C B  
21 D D D B  
22 D D B D  
23 B A D C  
24 C C A C  
25 A A C D  
26 B C D A  
27 C A A D  
28 D D C A  
29 C B C B  
30 A A A B  
31 A B B C  
32 C A D D  
33 D D D C  
34 B D A B  
35 B C C C  
36 D B B C  
37 A A C A  
38 B C A D  
39 C B B A  
40 D B C A  
41 B C D B  
42 C D C B  
43 D A B C  
44 B A A C  
45 A C A D  
46 C B B A  
47 D D D C  
48 C D A D  
49 C A B A  
50 A C B B  
           

Tác giả bài viết: GH-VP