ĐÁP ÁN THI HK2 - MÔN TỔ HỢP XÃ HỘI K12

ĐÁP ÁN THI HK2 - MÔN TỔ HỢP XÃ HỘI K12

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2
MÔN LỊCH SỬ 12
         
Câu Đáp án
Mã đề 369 Mã đề 582 Mã đề 725 Mã đề 937
1 C B A B
2 B D A C
3 D D C C
4 C D B A
5 A D C C
6 C B D D
7 B A C B
8 D A C A
9 A A A D
10 D D B C
11 D B A B
12 B A B C
13 A C B B
14 C C B D
15 B B A C
16 D A C D
17 C A D D
18 B C D B
19 C A B D
20 B D D A
21 A B D D
22 C C C A
23 D A A D
24 B C A A
25 D B D B
26 A D B B
27 B B C B
28 A C C D
29 C B D D
30 A D D A
31 D D A C
32 B B B A
33 C B B A
34 B C A B
35 A A D C
36 A C C A
37 C A D C
38 D D C B
39 A C A C
40 D C B AĐÁP ÁN THI HỌC KÌ II - MÔN ĐỊA LỚP 12 NĂM HỌC 2020-2021
Câu  369 582 725 937
41 C D B D
42 C C B B
43 D D A D
44 D C C A
45 C D D B
46 C D A A
47 C C A C
48 B D C D
49 D B B B
50 D A D A
51 C D B A
52 A B A A
53 B C C A
54 C B B D
55 D A B C
56 A B C C
57 D A C A
58 D A A B
59 A B D A
60 B B A B
61 A A D B
62 B D C C
63 C A C D
64 D B D B
65 B D B D
66 A A A D
67 A C B C
68 A B A C
69 B C B B
70 C B D C
71 B D A D
72 B C A B
73 C B D B
74 D C B A
75 B A D C
76 A A C C
77 A C D C
78 B D D A
79 A A C D
80 D C C DĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KÌ II   - KHỐI 12
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN -  NĂM HỌC 2020-2021
         
CÂU  MÃ ĐỀ 369 MÃ ĐỀ 582 MÃ ĐỀ 725 MÃ ĐỀ 937
81 C A B B
82 A C C A
83 D D C D
84 A C D C
85 A A D B
86 C B C A
87 B B D B
88 B C D D
89 C D C D
90 D C A D
91 C B C B
92 A B B A
93 B D B D
94 D C C B
95 D B C C
96 D C C C
97 C B B C
98 D B D B
99 B A D B
100 A C B D
101 B D A B
102 A D D A
103 B A A D
104 A B B D
105 A A B A
106 D B A A
107 C A A A
108 B A A D
109 A C C C
110 B C D C
111 C D B A
112 B D C C
113 D A A A
114 C B A D
115 C A B A
116 A D A B
117 D D D B
118 C D B C
119 B C D C
120 D A A C