Mỗi học sinh không học thêm quá 5 môn học

Đó là một trong những yêu cầu của Sở GD&ĐT Hà Nội đối với các nhà trường trong việc thực hiện các quy định về dạy - học thêm năm học 2015 - 2016.

Đó là một trong những yêu cầu của Sở GD&ĐT Hà Nội đối với các nhà trường trong việc thực hiện các quy định về dạy - học thêm năm học 2015 - 2016.

Năm học này, các đơn vị giáo dục trên địa bàn Hà Nội được yêu cầu rà soát hoạt động tổ chức dạy thêm, học thêm, không để xảy ra tình trạng ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm.

Không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa; học sinh trong cùng một lớp học thêm phải có học lực tương đương nhau.

Công tác thu, chi tiền dạy thêm, học thêm; điều kiện cơ cở vật chất lớp học đảm bảo thực hiện đúng qui định hiện hành.

Quản lý nội dung, chương trình dạy thêm, học thêm, Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh không dạy thêm trước chương trình; không cắt giảm nội dung trong chương trình chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm; nội dung dạy thêm không được quá sức tiếp thu của học sinh.

Không xếp thời khóa biểu học thêm vào buổi học chính khóa hoặc giờ học tự chọn; số giờ học thêm không vượt số giờ học chính khóa trong ngày; mỗi học sinh không học thêm quá 5 môn học.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị xin gia hạn giấy phép phải hoàn thiện hồ sơ và gửi trước 30 ngày cho Bộ phận giải quyết các thủ tục hành chính - Sở GD&ĐT

Đơn vị đã hết hạn giấy phép dạy thêm, học thêm phải hoàn thiện hồ sơ xin cấp lại giấy phép theo hướng dẫn.

Các nhà trường phải báo cáo về hoạt động dạy thêm, học thêm, gửi về Sở trước ngày 25/9/2015. Hoạt động thanh, kiểm tra đột xuất của Sở GD&ĐT sẽ tiến hành trong toàn bộ năm học để xác thực những thông tin của đơn vị đã báo cáo.

Theo Lập Phương

Giáo dục & Thời đại