ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN SINH HỌC KHỐI 10

TRƯỜNG THPT VIỆT NAM - BA LAN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
    NĂM HỌC 2018 - 2019
    KHỐI: 10  MÔN:  SINH HOC
         
TT 169 294 317 458
81 A A C D
82 C B C C
83 A D C D
84 D A B C
85 B B A A
86 A C B C
87 A A C A
88 D B B B
89 A D A D
90 D B D B
91 B A B B
92 A D A A
93 D C D B
94 B C B B
95 C D D D
96 C D D D
97 A B C A
98 B C A D
99 C A D D
100 C D A D
101 D A D B
102 B D B B
103 D C C C
104 C C B D
105 C B B A
106 D B C C
107 B D A A
108 B D A B
109 D A B A
110 A A C A
111 B C A C
112 D B D B
113 B B C A
114 C C B C
115 D B D C
116 B A A D
117 A A D A
118 A C A C
119 C C C B
120 C D D C

Tác giả bài viết: KL