ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 MÔN VẬT LÝ KHỐI 11

TRƯỜNG THPT VIỆT NAM - BA LAN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
    NĂM HỌC 2018 - 2019
    KHỐI: 11  MÔN: VẬT LÍ
         
TT 169 294 317 458
1 A B B A
2 C C A B
3 D A D C
4 B A B A
5 D A A B
6 C D C A
7 A C A C
8 A D C A
9 D A D C
10 B C D D
11 B A D B
12 C D B C
13 D C D A
14 C C D D
15 D B B D
16 B D D A
17 C A A C
18 C D B D
19 D D B B
20 A A B B
21 D B A C
22 A C C D
23 D D D A
24 B D A D
25 D B C A
26 A B C C
27 B B B B
28 A B C A
29 B D A D
30 A A C B
31 C C A C
32 D C D D
33 C D C D
34 A C A B
35 B B B A
36 A A D C
37 B A C A
38 A A C C
39 C C B B
40 C B A D

Tác giả bài viết: KL