ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN SINH HỌC KHỐI 11

TRƯỜNG THPT VIỆT NAM - BA LAN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
    NĂM HỌC 2018 - 2019
    KHỐI: 11  MÔN: SINH HỌC
         
TT 169 294 317 458
81 A B B B
82 B C D C
83 C A B C
84 C B A D
85 A B C D
86 B A B A
87 A A D C
88 B C B C
89 C C C D
90 A B D B
91 C D C C
92 B D C A
93 D B C B
94 B B D B
95 D C A D
96 B D D A
97 B B A A
98 A A A A
99 A A A C
100 D A C C
101 A A B D
102 D C B B
103 C D B B
104 D A A C
105 C C A D
106 D C A B
107 D D C D
108 C C D B
109 C D C D
110 D C D C
111 C D B A
112 B D D C
113 D B D A
114 A D A A
115 B A B D
116 A B C B
117 B C B A
118 A B C D
119 D D C C
120 B D D B

Tác giả bài viết: KL