ĐÁP ÁN MÔN LÝ KIỂM TRA GIỮA KỲ I KHỐI 12 NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG THPT VIỆT NAM - BA LAN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
    NĂM HỌC 2019 - 2020
    KHỐI: 12  MÔN:  VẬT LÝ
         
TT 159 278 399 458
1 B B C C
2 D D B B
3 A A C B
4 B A D B
5 A A B B
6 A C A B
7 B A D D
8 B D B A
9 C D A C
10 D A C D
11 B D B C
12 D D B A
13 A B A A
14 D B C B
15 B B B D
16 B A C D
17 D C A C
18 C B C C
19 B B B A
20 C C D D
21 C B D D
22 A D A A
23 D C A C
24 C D B D
25 D C D A
26 C C A D
27 A A C C
28 A C D B
29 B B B C
30 C B D A
31 B C C C
32 D B B D
33 B A A C
34 A A D D
35 A B C A
36 D C A B
37 C D D B
38 C D B A
39 B A D D
40 C A A D