ĐÁP ÁN MÔN HÓA KIỂM TRA GIỮA KỲ I KHỐI 12 NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG THPT VIỆT NAM - BA LAN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
    NĂM HỌC 2019 - 2020
    KHỐI: 12  MÔN: HÓA HỌC
         
TT 159 278 399 458
41 D B A B
42 D A B D
43 D D A A
44 A D C B
45 C B A B
46 D A B D
47 A B C B
48 C C C B
49 B C B A
50 B B C D
51 B D A C
52 D C B A
53 A B B C
54 B D D B
55 C A B B
56 A B D B
57 D A A A
58 B A B C
59 A B C D
60 C C C A
61 C C B C
62 D B D D
63 B C B A
64 C D D C
65 B D A A
66 A D A C
67 A B A D
68 D A D D
69 B D D D
70 D C B C
71 A B D B
72 B C A A
73 C A A C
74 A A C A
75 C C C D
76 C A D C
77 C D C A
78 D A C D
79 A D D C
80 B C D D