ĐÁP ÁN MÔN SINH KIỂM TRA GIỮA KỲ I KHỐI 12 NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG THPT VIỆT NAM - BA LAN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
    NĂM HỌC 2019 - 2020
    KHỐI: 12  MÔN: SINH HỌC
         
TT 159 287 399 458
81 A C D C
82 C C A D
83 B B A B
84 C D D B
85 B A B D
86 A B C A
87 B C C C
88 C A C A
89 A C D D
90 D C D D
91 B C A A
92 C D A B
93 D C C A
94 C B B B
95 D A B B
96 A C B C
97 D A C D
98 B D A D
99 D B B B
100 A B B B
101 D B A C
102 D A A A
103 D A A D
104 A A C D
105 B B A A
106 B C B C
107 C D D D
108 A D C C
109 D D C A
110 C C D A
111 C D B B
112 B B C A
113 A D B B
114 A A B A
115 C B A D
116 B A D B
117 A D D C
118 B D C C
119 C A D C
120 D B D C