ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA KIỂM TRA GIỮA KỲ I KHỐI 12 NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG THPT VIỆT NAM - BA LAN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
    NĂM HỌC 2019 - 2020
    KHỐI: 12  MÔN: ĐỊA LÝ
         
TT 159 278 399 458
41 D B C A
42 A B B D
43 C A A C
44 B D D B
45 B D C A
46 A C A B
47 C B B D
48 D C A A
49 C D B C
50 B A A A
51 D D D C
52 C B C D
53 B A B C
54 A A D B
55 A C C B
56 C D B B
57 A B B B
58 B B C D
59 B C B D
60 B A D A
61 A B D B
62 C C A B
63 D D B C
64 C D A C
65 D C D B
66 B D D D
67 D B D B
68 B D C C
69 D B C A
70 D C C D
71 D C B D
72 C C D B
73 C B A A
74 C A A D
75 B A B C
76 A A C C
77 A A C A
78 A C D A
79 D B A D
80 B D B C