ĐÁP ÁN MÔN GDCD KIỂM TRA GIỮA KỲ I KHỐI 12 NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG THPT VIỆT NAM - BA LAN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
    NĂM HỌC 2019 - 2020
    KHỐI: 12  MÔN: GDCD
         
TT 159 278 399 458
81 C A A D
82 D C A B
83 C A B A
84 A B B D
85 D C A B
86 B C D D
87 C D D A
88 A C B D
89 C A D C
90 C D B B
91 D D B D
92 C A D C
93 C B C B
94 B B C A
95 D D D C
96 D C C C
97 A C C B
98 A B B A
99 B D D A
100 C B A C
101 D D C A
102 B A C C
103 B B C A
104 B C B D
105 B B A C
106 A A A C
107 C A B A
108 C B D B
109 B D A C
110 D A C B
111 A C D B
112 D A C D
113 A D A D
114 A C D A
115 A D B D
116 D B D D
117 B B A B
118 B A C B
119 D C B C
120 A D A A