ĐÁP ÁN MÔN HOÁ KHỐI 10 - KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG THPT VIỆT NAM - BA LAN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
    NĂM HỌC 2019 - 2020
    KHỐI: 10  MÔN: HÓA HỌC
         
TT 159 278 399 458
41 A A B A
42 B A A C
43 D D A A
44 B B C B
45 B D C B
46 A B B C
47 B D B A
48 C D A D
49 B A A A
50 B B C C
51 B D D B
52 C C B C
53 A B C B
54 A C D D
55 D B D C
56 D C A D
57 D C C C
58 C B C D
59 D C D D
60 D A D C
61 D A D A
62 D B A C
63 B D B D
64 A C B D
65 A A A A
66 C B C A
67 D A B C
68 C D B A
69 A D A C
70 D A D D
71 C C C B
72 B C D A
73 C A B D
74 A C A B
75 D A C C
76 C B C C
77 B D B C
78 A C B B
79 C D C A
80 C C A C