ĐÁP ÁN MÔN SINH KHỐI 10 - KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

   
TRƯỜNG THPT VIỆT NAM - BA LAN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
    NĂM HỌC 2019 - 2020
    KHỐI: 10  MÔN: SINH HỌC
         
TT 159 278 399 458
81 B D C A
82 A C A D
83 B B A C
84 D A D A
85 D C C D
86 C A B D
87 A B D A
88 D C C D
89 C C B B
90 B B B D
91 B D D D
92 B A D D
93 A A C A
94 A C D A
95 D D C D
96 B D D A
97 A C A B
98 C B B A
99 C D A B
100 C A B C
101 C A C B
102 A C C B
103 C D B A
104 B B D C
105 C B A D
106 A B A C
107 D C D C
108 C D B C
109 D D B B
110 D C B A
111 C B D D
112 C C D C
113 C C A B
114 A C B A
115 D B A B
116 B A B C
117 C A A A
118 A A D B
119 D D A D
120 A D C C