ĐÁP ÁN MÔN TOÁN HỌC KÌ I KHỐI 12 NĂM HỌC 2020 - 2021

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN KHỐI 12
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I  MÔN TOÁN  KHỐI 12 
 
Câu 169 294 317 458
1 D C B B
2 A A C B
3 D A C C
4 C A A D
5 B B A A
6 C C B A
7 C C B A
8 B C B C
9 B B B C
10 C C B B
11 B B C A
12 C D D B
13 D C C C
14 D A C B
15 D B B B
16 A A D C
17 B D A A
18 B A C C
19 C A C B
20 D B C C
21 B D B C
22 A A B B
23 D A C C
24 B B B D
25 C C B B
26 C B B A
27 B C B A
28 A A D B
29 B B A C
30 A A A C
31 B B C A
32 C B A A
33 A A B B
34 A D D B
35 B B A D
36 C C D A
37 A C D D
38 C A D C
39 C D A A
40 C B B C
41 B D D C
42 A C C D
43 A B A C
44 C D D A
45 C B C D
46 A B B B
47 B D D C
48 B A D C
49 A B B C
50 B C A A