ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA TỔ HỢP XÃ HỘI HỌC KÌ I KHỐI 12 NĂM HỌC 2020 - 2021

ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA TỔ HỢP XÃ HỘI HỌC KÌ I KHỐI 12 NĂM HỌC 2020 - 2021
     ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA TỔ HỢP XÃ HỘI  HỌC KÌ I
               KHỐI 12              NĂM HỌC 2020 - 2021

  169 294 317 458
1 B C B C
2 C A C D
3 B B A B
4 B A D D
5 B D B D
6 D A A D
7 A C C D
8 C A D B
9 A D A A
10 A A B A
11 A B A A
12 A A A A
13 A D D D
14 D D D C
15 C C B B
16 C C B C
17 B D C B
18 D A C C
19 D C C D
20 B B D C
21 D C D C
22 C B B B
23 A C B B
24 A B C D
25 B A A C
26 A D C A
27 C B D B
28 D D B C
29 D A C A
30 B C A B
31 C A C C
32 A B C A
33 D B D D
34 C C D B
35 B D A A
36 D C A B
37 C D B A
38 B B A A
39 D B D D
40 C D B C
41 C B C C
42 C B C C
43 D D B B
44 A A C A
45 D C C B
46 C B A C
47 C D B B
48 A B B A
49 B C A A
50 B B A D
51 A A D B
52 A A B C
53 B B D D
54 B D B A
55 D A A A
56 C D A D
57 C D B C
58 B C C B
59 A C D C
60 B A B D
61 D B A C
62 D D B B
63 A A C A
64 A D C A
65 A C A D
66 C B D D
67 B A D C
68 D D A B
69 D D A C
70 C C A B
71 D B B C
72 B C C B
73 D C D C
74 C A A D
75 A A B A
76 A C B A
77 C B A D
78 D A A B
79 A A D A
80 A A C B
81 C C A B
82 D C B A
83 C A D C
84 A A C D
85 C D C B
86 B B D B
87 B D D C
88 C D B D
89 D B D C
90 A D A C
91 A D C A
92 B B A C
93 B C B B
94 C B B D
95 D A D B
96 C B B D
97 D B C D
98 C C A C
99 C B D C
100 B B C B
101 A D B A
102 A C C A
103 B C A B
104 D C C B
105 B D C A
106 C C B D
107 A A A A
108 B A B A
109 A A A D
110 D A C A
111 B C B B
112 D A A C
113 A B B A
114 D C A B
115 A A B C
116 A D C D
117 D D B C
118 B B D A
119 B B D D
120 C A A D