ĐÁP ÁN MÔN ANH KÌ I KHỐI 10 NĂM HỌC 2020 - 2021

ĐÁP ÁN MÔN ANH HỌC KÌ I KHỐI 10 NĂM HỌC 2020 - 2021
TRƯỜNG THPT VIỆT NAM - BA LAN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1
    NĂM HỌC 2020 - 2021
    Khối 10 Môn Tiếng Anh
         
STT 169 294 317 458
1 B A C D
2 A D D A
3 C D A A
4 A C D B
5 B A A C
6 B B A C
7 D C B D
8 C B C A
9 C C A A
10 D D D D
11 A A D D
12 A B C C
13 D D A A
14 D B B B
15 C D C C
16 A B B B
17 B D C C
18 C C D D
19 B B A A
20 C B B B
21 D A D D
22 A C B B
23 B A D D
24 D B B B
25 B B D D
26 D D C C
27 B C B B
28 D C B B
29 C D A A
30 B A C C
31 D D A A
32 A A B B
33 A A B B
34 B B D D
35 C C C C
36 D D D D
37 C C C C
38 A A A A
39 A A A A
40 C C C C