ĐÁP ÁN MÔN ANH KÌ I KHỐI 11 NĂM HỌC 2020 - 2021

ĐÁP ÁN MÔN ANH KÌ I KHỐI 11 NĂM HỌC 2020 - 2021
TRƯỜNG THPT VIỆT NAM - BA LAN  ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HK 1- MÔN ANH- KHỐI 11
    NĂM HỌC 2020 - 2021
     
         
STT 369 582 725 937
1 A C A C
2 B A D A
3 A C D B
4 C D C B
5 C A A D
6 D B B C
7 A B C A
8 D B C B
9 B A A C
10 B D A A
11 A B B B
12 D C A A
13 B A D C
14 C B B A
15 B C C C
16 A C A B
17 C A C B
18 C B C D
19 D D A A
20 B A A D
21 A D D B
22 A C A A
23 D A B D
24 C A D A
25 A A A A
26 A D B C
27 A A C C
28 C C B C
29 B A B D
30 B D A A
31 A D C C
32 D D A B
33 D A D B
34 D B D A
35 A B D D
36 D D A A
37 A C C D
38 C A D D
39 B B B D
40 C C B A