CÔNG KHAI KẾ HOẠCH MUA SẮM NĂM 2021 - QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN NĂM 2020

BÁO CÁO CÔNG KHAI
KẾ HOẠCH MUA SẮM NĂM 2021
QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI ĐƠN VỊ NĂM 2020


Xem tại đây


Tác giả bài viết: Phòng Tài vụ