::Danh mục

::Tin mới

Trang nhất » Tin Tức

HƯỚNG DẪN XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”

Thứ tư - 01/04/2015 18:11
HƯỚNG DẪN XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC Độc lập-Tự Do-Hạnh phúc
 
Số: 04/HD-CĐGD Hà Nội, ngày 01  tháng 4 năm 2015
 
 
 
HƯỚNG DẪN XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG
“Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”
 
Thực hiện Quyết định số 1564/QĐ-TLĐ ngày 24/12/2014 của Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn.
Thực hiện Công văn hướng dẫn số 140/LĐLĐ ngày 26/3/2015 của LĐLĐ Thành phố Hà Nội về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”
          Để kịp thời động viên, khen thưởng các đồng chí cán bộ công đoàn có đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” của Tổng LĐLĐ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 86 năm thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7/2015.
 Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” như sau:
1. Hình thức, mục đích tặng Kỷ niệm chương
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” là hình thức khen thưởng của Tổ chức Công đoàn Việt Nam để tặng và ghi nhận công lao, cống hiến của các cá nhân đã có nhiều thành tích góp phần xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam.
2. Nguyên tắc xét và tặng kỷ niệm chương.
- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” được xét tặng hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7), hoặc đại hội công đoàn từ cấp tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn trở lên. Các trường hợp đột xuất khác do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét quyết định.
- Việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” thực hiện đúng đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và trao tặng Kỷ niệm chương được quy định tại hướng dẫn này phải đảm bảo chính xác, công bằng, dân chủ, công khai và kịp thời.
- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” được tặng một lần cho các cá nhân. Những người được tặng Huy chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” thì không xét tặng Kỷ niệm chương.
- Không xét tặng Kỷ niệm chương đối với các cá nhân đang trong thời gian thi hành kỷ luật. Thời gian chịu hình thức kỷ luật không được tính vào thời gian công tác để xét tặng Kỷ niệm chương.
- Chưa xem xét tặng Kỷ niệm chương đối với các cá nhân đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc liên quan đến các vụ án mà chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.
3. Về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện xét tặng kỷ niệm chương:
- Cá nhân công tác trong tổ chức công đoàn:
Cán bộ công đoàn chuyên trách và ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn trở lên trở lên có thời gian công tác liên tục, hoặc không liên tục cộng dồn từ đủ 20 năm công tác công đoàn trở lên. Thời gian tham gia công tác công đoàn không chuyên trách được nhân hệ số 1,5 để tính xét tặng; thời gian tham gia công tác không chuyên trách trong các CĐCS tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước được nhân hệ số 2 để tính xét tặng. Trong thời gian xét tặng Kỷ niệm chương, phải có 03 năm liên tục liền kề với năm đề nghị xét tặng hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ công đoàn được giao. Các đồng chí Chủ tịch, phó chủ tịch CĐCS được xét tặng Kỷ niệm chương khi có 03 năm liên tục CĐCS được công nhận vững mạnh liền kề với năm đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương.
- Cá nhân có công lao đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn:
Cá nhân có công lao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp công tác, hoặc hỗ trợ góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn có thời gian giữ chức vụ từ đủ 5 năm trở lên gồm: Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy; chủ tịch hội đồng quản trị; giám đốc, hiệu trưởng; bí thư đoàn thanh niên Cộng sản HCM các đơn vị có số lượng từ 1000 đoàn viên công đoàn trở lên. Trong thời gian xét tặng Kỷ niệm chương phải có 05 năm liền kề với năm đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương có thành tích trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp công tác góp phần đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách với CBGV, NV theo quy định của pháp luật và bảo đảm điều kiện cho tổ chức công đoàn hoạt động theo Luật Công đoàn Việt Nam.
4. Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm ch­ương gồm:
- Hồ sơ của cá nhân:
+ Bảng tóm tắt thành tích cá nhân (đề nghị viết rõ ràng, đầy đủ, không tẩy xóa và phải có ý kiến xác nhận theo yêu cầu của biểu mẫu quy định).
+ Bản sao các giấy chứng nhận (hoặc quyết định) hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, công đoàn được giao.
- Hồ sơ của đơn vị:
+ Tờ trình đề nghị của đơn vị theo mẫu phụ lục số 1.
          + Danh sách đề nghị xét tặng kỷ niệm chương theo mẫu phụ lục số 2,3 (Các đơn vị gửi danh sách trích ngang bằng văn bản theo phông chữ timesnewroman và theo địa chỉ hộp thư điện tử  congdoangd@hanoiedu.vn của CĐGD Hà Nội)
          + Bản khai cá nhân (bản chính) đề nghị xét tặng kỷ niệm chương có xác nhận của CĐCS theo mẫu phụ lục số 4. Trường hợp cán bộ công đoàn đã công tác tại nhiều CĐCS, phải có xác nhận của các cơ sở đó; cán bộ công đoàn đã nghỉ hưu do CĐCS của cán bộ trước khi nghỉ hưu hướng dẫn thủ tục, xem xét và đề nghị.
Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và gửi hồ sơ về Văn phòng Công đoàn Giáo dục Hà Nội 87 phố Thợ Nhuộm - quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội chậm nhất 22/4/2015 để xét duyệt và trình LĐLĐ thành phố Hà Nội xét tặng theo quy định.
 
  TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận:
- CĐCS trực thuộc;
- Lưu VP.
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
  Trần Thị Thu Hà
  
 
 
 
 
 
Phụ lục số 1
 
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HÀ NỘI
CÔNG ĐOÀN:…………..
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Hà Nội, ngày          tháng 4  năm 2015
 
Tờ trình
V/v đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương
“ Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”
 
Kính gửi: Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Hà Nội
 
Căn cứ Hướng dẫn số: 04/HD-CĐGD, ngày 01 tháng 4 năm 2015 của Ban Thường vụ CĐGD Hà Nội về việc hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”.
Căn cứ biên bản họp của Ban chấp hành Công đoàn ……………, ngày      tháng     năm về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”.
Ban chấp hành Công đoàn …………………, đề nghị CĐGD Hà Nội xem xét (thẩm định, xét duyệt) tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” cho các cá nhân như sau:
1/Cá nhân trong công tác tổ chức công đoàn………người.
2/ Cá nhân có công lao đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn…….người.
 (Danh sách và bản kê khai thành tích kèm theo)./.
 
Nơi nhận:
- CĐGD Hà Nội;                                                   TM. BAN CHẤP HÀNH
- Lưu:…….                                                                            CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 
Phụ lục số 2
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HÀ NỘI
CÔNG ĐOÀN:…………..
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Hà Nội, ngày     tháng 4 năm 2015
 
Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương
“Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”
(kèm theo tờ trình số:  , ngày   tháng 4 năm 2015 của Ban chấp hành Công đoàn )
(đối với các cá nhân công tác trong tổ chức công đoàn)
 
Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Số năm công tác công đoàn Số năm được quy đổi Tổng số năm Ghi chú
1 2 3 4 5 6 7=5+6 8
               
.              
.              
.              
.              
.              
               
               
  

  Người lập biểu                                                                          TM. BAN BAN CHẤP HÀNH
                                                                                      
                                                                                                                                 CHỦ TỊCH


 
Nơi nhận:           
 -CĐGD Hà Nội;
 -Lưu …
 
 
 
 
 
 
 
 
Phụ lục số 3
 
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HÀ NỘI
CÔNG ĐOÀN:…………..
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Hà Nội, ngày   tháng 4 năm 2015
 
Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương
“Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”
(kèm theo tờ trình số: , ngày   tháng 4  năm 2015 của Ban chấp hành Công đoàn…)
(đối với các cá nhân có công lao đóng góp xây dựng tổ chức Công đoàn)
 
Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Số năm công tác công đoàn Số năm được quy đổi Tổng số năm Ghi chú
1 2 3 4 5 6 7=5+6 8
               
.              
.              
.              
.              
.              
               
               
   

  Người lập biểu                                                                                            TM. BAN CHẤP HÀNH                                                                                                     
                                                                                                                                                  CHỦ TỊCH
 
Nơi nhận:           
 -CĐGD Hà Nội;
 -Lưu …
 
 
 
 
 
Phụ lục số 4
 
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HÀ NỘI
CÔNG ĐOÀN:…………..
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Hà Nội, ngày     tháng 4 năm 2015
 
BẢN KHAI CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”
 
Họ và tên:…………………….
Chức vụ:
- Công đoàn:
- Chuyên môn:
 
Stt
 
Đơn vị công tác
 
Từ ngày
 
Đến ngày
 

Xác nhận của CĐCS
(Đóng dấu ghi rõ họ và tên)
 
 
.        
         
         
         
         
         
  Tổng cộng:      
 Đây là bản khai thời gian công tác công đoàn, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên.
 
            XÁC NHẬN CỦA CĐCS ĐỀ NGHỊ TẶNG                                                               NGƯỜI KHAI
 
 
 
 
 Nguồn tin: Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội

Số văn bản: 04/HD-CĐGD

Người ký: Trần Thị Thu Hà

Trích yếu: Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”

Ngày ban hành: 1/4/2015

Ngày hiệu lực: 1/4/2015

Tác giả bài viết: Admin

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

 
00:39 ICT Thứ tư, 28/02/2024

::Thành viên

::Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website thế nào?

Đẹp

Bình thường

Không đẹp

Ý kiến khác

::Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 7

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 6


Hôm nayHôm nay : 58

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 7231

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2654101

::Tra cứu Lớp 10