::Danh mục

::Tin mới

Trang nhất » Tin Tức

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thứ ba - 03/11/2020 20:10
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT VIỆT NAM – BA LAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  /QĐ-THPT VN-BL                                               Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2020

 
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT VIỆT NAM – BA LAN
Căn cứ Thông tư số l2/2011/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Kế hoạch số 115/ KH-BGDĐT ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành giáo dục;
Căn cứ nhiệm vụ và tình hình thực tế của trường THPT Việt Nam – Ba Lan:
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Thành lập Ban tuyên truyền, phổ biến pháp luật trường THPT Việt Nam-Ba Lan năm 2020 gồm các ông bà có tên sau (có danh sách đính kèm).
Điều 2. Ban tuyên truyền, phổ biến pháp luật có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch, triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2020 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên;
Điều 3. Tổ trưởng Văn phòng và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành ./.
 
Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG
-Như Điều 3
-HT, các PHT
-Lưu VT
                                                                                       Ngô Thị Mai Hương
   
 
 
 
DANH SÁCH BAN TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TRƯỜNG THPT VIỆT NAM – BA LAN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-NTMK ngày 5 tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng trường THPT Việt Nam – Ba Lan)
 
STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 Ngô Thị Mai Hương Hiệu trưởng Trưởng ban
2 Hoàng Thị Kim Thoa Phó hiệu trưởng Phó trưởng ban
3 Nguyễn Chiến Thắng Thư ký HĐ Thư ký
4 Ngô Văn Nghĩa Phó Hiệu trưởng Ủy viên
5 Dương Quốc Tùng Bí thư Đoàn TN Ủy viên
6 Đặng Huy Văn Trưởng ban TTND Ủy viên
7 Nguyễn Thị Bích Nga TTCM Ủy viên
8 Phạm Thị Định GVCN Khối 12 Ủy viên
9 Trần Thanh Hiếu GVCN khối 11 Ủy viên
10 Nguyễn Thu Thủy GVCN khối 10 Ủy viên
11 Nguyễn Xuân Tân CT Hội CMHS Ủy viên
 
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  TRƯỜNG THPT                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phú
            VIỆT NAM – BA LAN                                                                             
                                                                    
            Số:         /QĐ-THPTVNBL                                                    Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2020
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân
tại trường THPT Việt Nam- Ba Lan

 
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT VIỆT NAM – BA LAN
 
Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;
Căn cứ Luật Tiếp Công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ Luật tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ Nghị định số: 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp Công dân”;
Căn cứ Thông tư 06/2014/TT-TTCP  ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra chính phủ “Quy định quy trình tiếp công dân”;
            Căn cứ đề nghị của Hội đồng trường;
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Nội quy tiếp công dân tại Trường THPT Việt Nam- Ba Lan.
            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Ông (Bà) Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên và các phòng ban thuộc Trường có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:                                                                        
- Như điều 3;                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
- Lưu: VT.                                                                                                  
 
 
                                                                                                                            Ngô Thị Mai Hương
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  TRƯỜNG THPT                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phú
             VIỆT NAM – BA LAN                                                                       
                                                                     
 
NỘI QUY
Tiếp công dân tại TRƯỜNG THPT VIỆT NAM – BA LAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ VNBL, ngày      /9/2020
 của trường THPT Việt Nam – Ba Lan)

 
 
 
I. Đối với công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
1. Cung cấp thông tin cá nhân; tuân theo Nội quy tiếp công dân và sự hướng dẫn của cán bộ, công chức tiếp công dân (viết tắt: người tiếp công dân) trong việc đăng ký và thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;
2. Giữ gìn trật tự, vệ sinh chung; tôn trọng đối với người tiếp công dân; nghiêm cấm việc kích động, gây rối trật tự, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan nhà nước, người tiếp công dân; người thi hành công vụ;
3. Không được can thiệp, dự nghe việc khiếu nại, tố cáo của người khác; trường hợp nhiều người (từ 05 người trở lên) cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cử người đại diện;
4. Không được mang các vật dễ cháy, nổ, chất độc hại, hung khí, súc vật hay trẻ em vào nơi tiếp công dân;
5. Việc quay phim, chụp hình, ghi âm phải được sự đồng ý của người chủ trì tiếp công dân;
6. Trang phục chỉnh tề, không được ăn mặc hở hang trái thuần phong mỹ tục, tôn trọng trật tự công cộng, giữ gìn vệ sinh chung;
7. Được quyền khiếu nại, tố cáo về những hành vi của người tiếp công dân vi phạm các quy định của pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Hết giờ làm việc, công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị không được lưu lại nơi tiếp công dân.
II. Đối với cán bộ, công chức tiếp công dân
1. Trang phục chỉnh tề; phải mang thẻ công chức, viên chức theo quy định;
2. Có thái độ tôn trọng, bảo đảm khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong việc tiếp công dân; không sách nhiễu, không gây phiền hà hoặc cản trở quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.
3. Tiếp nhận đơn, lắng nghe, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng luật định, đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết;
4. Phải bảo đảm công khai, dân chủ, kịp thời; tạo mọi điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân; đồng thời, ghi chép vào sổ theo dõi tiếp công dân đầy đủ nội dung do công dân trình bày, ghi phiếu tiếp dân theo mẫu quy định;
5. Giữ bí mật cho người tố cáo theo quy định của pháp luật.
III. Người tiếp công dân được quyền từ chối tiếp công dân trong các trường hợp sau
1. Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;
2. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy tiếp công dân;
3. Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản  đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo mà không có tình tiết mới làm thay đổi nội dung đã giải quyết;
4. Người đại diện hoặc người được ủy quyền khiếu nại không hợp pháp;
5. Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
IV. Thời gian và địa điểm tiếp công dân
  1. Thời gian:
Việc tiếp công dân dược thực hiện thường xuyên vào tất cả các ngày làm việc trong tuần, cụ thể:
- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00 phút;
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00.
Lịch tiếp công dân định kỳ của Ban Giám Hiệu được niêm yết tại phòng tiếp công dân và công khai trên Cổng thông tin điện tử của trường    
Địa điểm:
Tại phòng tiếp công dân của trường, tầng 2 – nhà C – Trường THPT Việt Nam – Ba Lan – Số 02 ngõ 48 đường Ngọc Hồi – Phường Hoàng Liệt – Quận Hoàng Mai– Hà Nội.
 
 
                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                                                                                                 Ngô Thị Mai Hương
                                                                                                                         
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT VIỆT NAM – BA LAN                                                       
  

                                                     LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU   NĂM HỌC 2020 – 2021
 
       
                          THỨ
 
BUỔI
HAI BA NĂM SÁU BẢY
SÁNG
(7g30 -11g00)
Hoàng Thị Kim Thoa
( SĐT: 0912.486.834)
Ngô Thị Mai Hương
( SĐT:
0983.024.099)
Ngô Văn Nghĩa
( SĐT:
0915.256.022)
Ngô Thị Mai Hương
( SĐT:
0983.024.099)
Hoàng Thị Kim Thoa
( SĐT: 0912.486.834)
Ngô Văn Nghĩa
( SĐT:
0915.256.022)
CHIỀU
(13g30 -17g00)
Hoàng Thị Kim Thoa
( SĐT: 0912.486.834)
Ngô Thị Mai Hương
( SĐT:
0983.024.099)
Ngô Văn Nghĩa
( SĐT:
0915.256.022)
Ngô Thị Mai Hương
( SĐT:
0983.024.099)
Hoàng Thị Kim Thoa
( SĐT: 0912.486.834)
Ngô Văn Nghĩa
( SĐT:
0915.256.022)
                                                                                                          
                                                           Ngày 10 tháng 01 năm 2020
                                                                       Hiệu trưởng
 
 
 
                                                                                Ngô Thị Mai Hương
                                                                                                                   


Tác giả bài viết: GH -VP

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
22:28 ICT Thứ tư, 22/05/2024

::Thành viên

::Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website thế nào?

Đẹp

Bình thường

Không đẹp

Ý kiến khác

::Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 624

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9331

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2742265

::Tra cứu Lớp 10