::Danh mục

::Tin mới

Trang nhất » Tin Tức

HƯỚNG DẪN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRƯỜNG THPT VIỆT NAM BA LAN

Thứ ba - 03/04/2018 10:40
THỦ TỤC CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP THPT
1.    Người có nguyện vọng xin cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp THPT điền nội dung vào đơn xin cấp lại bản sao bằng theo mẫu (dán kèm 1 ảnh 3x4). Nộp cho văn phòng trường.
2.    Văn phòng trường đối chiếu với hồ sơ gốc và xác nhận thông tin
3.    Ban giám hiệu ký xác nhận
4.    Người có nguyện vọng nộp đơn tại Phòng tiếp dân – Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (Số 23 Quang Trung, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
·       Thời gian giải quyết tại trường: 1 ngày. Lệ phí 3.000đ/1 bản (theo CV số 1254/SGD&ĐT-KHTC)
 
 
 
  Hà Nội, ngày     tháng     năm    
  P.Hiệu trưởng
 
 
Ngô Thị Mai Hương
 

THỦ TỤC CHỈNH SỬA NỘI DUNG GHI TRÊN
BẰNG TỐT NGHIỆPTHPT
 
1.     Người có nguyện vọng chỉnh sửa nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp THPT điền nội dung vào đơn xin chỉnh sửa nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp (dán kèm ảnh 3x4). Nộp cho văn phòng trường.
2.     Văn phòng trường đối chiếu với hồ sơ gốc và xác nhận thông tin
3.     Ban giám hiệu ký xác nhận
4.     Người có nguyện vọng nộp đơn đã được xác nhận tại Phòng tiếp dân – Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (Số 23, Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
·        Thời gian giải quyết tại trường: 1 ngày, Lệ phí: 1.000đ/1 bản (theo CV số 1254/SGD&ĐT-KHTC)
 
  Hà Nội, ngày    tháng     năm
  P.Hiệu trưởng
 
 
Ngô Thị Mai Hương
 
 

THỦ TỤC CẤP CÁC LOẠI GIẤY CHỨNG NHẬN
 
1.     Người có nguyện vọng cấp các loại Giấy chứng nhận cần:
a.     Viết đơn đề nghị.
b.     Nộp lại cho văn phòng nhà trường.
2.     Văn phòng trường đối chiếu với hồ sơ gốc và xác nhận thông tin. In các loại giấy chứng nhận cho học sinh.
3.     Ban giám hiệu ký xác nhận.
·        Thời gian giải quyết: 1 ngày.
·        Lệ phí: 1000đ/1 bản (theo CV số 1254/SGD&ĐT-KHTC)
·        Khi đến văn phòng nhận các loại giấy chứng nhận mang theo chứng minh thư nhân dân
 
  Hà Nội, ngày    tháng     năm
  P.Hiệu trưởng
 
 
Ngô Thị Mai Hương

THỦ TỤC XÁC MINH VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ
1.     Đối với cá nhân, cơ quan, đơn vị khi có yêu cầu xác minh cần:
·        Đơn đề nghị xác minh (nếu là của cá nhân)
·        Công văn đề nghị xác minh (nếu là cơ quan, tổ chức)
·        Bản chụp học bạ, văn bằng, chứng chỉ cần xác minh.
2.     Văn phòng trường đối chiếu với hồ sơ gốc và xác nhận thông tin
3.     Ban giám hiệu ký xác nhận.
·        Lệ phí: 0 đổng
·        Thời gian giải quyết: 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị xác minh.
¯    
 
  Hà Nội, ngày     tháng     năm  
  P.Hiệu trưởng
 
 
Ngô Thị Mai Hương
 
 

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN TRƯỜNG CỦA HỌC SINH
(Theo công văn 9725 ngày 15/12/2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
 
1.     HỐ SƠ
a.   Đơn xin chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ ký, có ý kiến tiếp nhận của Hiệu trường nhà trường nơi đến.
b.  Học bạ (Nếu chuyển trường giữa năm học phải có Bảng kết quả học tập)
c.   Bản sao Giấy khai sinh
d.  Bằng tốt nghệpTHCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS.
e.   Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trường nhà trường nới đi cấp.
f.    Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập thi tốt nghiệp (nếu có).
Học sinh chuyển từ các tỉnh, thành phố khác về Hà Nội phải có thêm:
g.   Giấy giới thiệu chuyển trường do Sở GD&ĐT nơi đi cấp
h.  Hộ khẩu hoặc giấy tạm trú dài hạn hoặc Quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.
 
2.   TRÌNH TỰ
a.  Chuyển từ các tỉnh, thành phố khác về Hà Nội:
-       Học sinh tự liên hệ tại trường THPT xin chuyển đến
-       Căn cứ vào tình hình thực tế của trường và hồ sơ của học sinh nếu đầy đủ, hợp lệ Hiệu trưởng ghi ý kiến đồng ý tiếp nhận vào Đỡnin chuyển trường của học sinh. Sau đó học sinh nộp hồ sơ chuyển trường tại Sở GD&ĐT Hà Nội để được xem xét giải quyết.
b.  Chuyển đến các trường trong nội bộ thành phố:
Học sinh tự liên hệ tại trường THPT xin chuyển đến và nộp hồ sơ theo 02 giai đoạn:
-       Giai đoạn 1 (liên hệ chuyển trương): Học sinh nộp đơn xin chuyển trường (theo mẫu), Giấy giới thiệu chuyển trường, bản sao Học bạ hoặc Bảng kết quả học tập tại trường THPT xin chuyển đến. Khi chưa được Sở duyệt học sinh vẫn tiếp tục học tập tại trường cũ và không được rút toàn bộ hồ sơ.
-       Giai đoạn 2 (nhập học): Sau ki được Sở duyệt cho phép chuyển trường học sinh mới được rút học bạ, Giấy khai sinh, Bằng tốt nghiệp THCS, ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tốt nghiệp (nếu có) ở trường cũ để nộp về trường mới. Học sinh được chuyển về trường mới để học tập.
 

THỦ TỤC CẤP LẠI, PHO TO HỌC BẠ
  1. Người có nguyện vọng xin cấp lại, photo học bạ:
Gặp văn phòng nhà trường để nhận giấy xin cấp lại, photo học bạ.
  1. Cần khai đầy đủ các mục theo mẫu.
·        Thời gian giải quyết: 1 ngày. Lệ phí: 10.000đ/1bản
 
  Hà Nội, ngày     tháng     năm  
  P.Hiệu trưởng
 
 
Ngô Thị Mai Hương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT VIỆT NAM- BA LAN
 
 
 
 
 
 
 
 
HƯỚNG DẪN
 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NĂM HỌC 2017-2018
 
 
 
LỊCH GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC
CỦA PHỤ HUYNH HỌC SINH VÀ HỌC SINH
 
Thời gian:
- Sáng thứ hai và sáng thứ sáu hàng tuần.   - Từ 8h30’ đến 11h30’.
                       
  Hµ Néi, ngµy 15 th¸ng 8 n¨m 2017
  P. HiÖu tr­ëng
 
 
Ngô Thị Mai Hương
 
 
 

GIẤY ĐĂNG KÝ CẤP LẠI HỌC BẠ 
 
Họ và tên học sinh: …………………………………….. …..Giới tính: ……………
Ngày tháng năm sinh: ………………………..............................................................
Nơi sinh:…………………………………………………………………………….
Dân tộc:………………………………………………………………………………
Họ tên bố:……………………………..………… Nghề nghiệp:…………..………..
Họ tên Mẹ:………………………………..………Nghề nghiệp:…………..………..
Địa chỉ nhà ở:………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….………
Lớp 10:…………      Năm học: ……….….    GV chủ nhiệm:………………..…….
Lớp 11:…………      Năm học: ………….     GV chủ hiệm:…………………..…...
Lớp 12:…………      Năm học: ……….…..   GV chủ nhiệm:……………….……..
Số lượng bản cần cấp lại: …..                          Số điện thoại:………………………..
 
 
GIẤY ĐĂNG KÝ CẤP LẠI HỌC BẠ 
 
Họ và tên học sinh: …………………………………….. …..Giới tính: ……………
Ngày tháng năm sinh: ………………………..............................................................
Nơi sinh:…………………………………………………………………………….
Dân tộc:………………………………………………………………………………
Họ tên bố:……………………………..………… Nghề nghiệp:…………..………..
Họ tên Mẹ:………………………………..………Nghề nghiệp:…………..………..
Địa chỉ nhà ở:…………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………….….………
Lớp 10:…………      Năm học: ……….….    GV chủ nhiệm:………………..…….
Lớp 11:…………      Năm học: ………….     GV chủ hiệm:…………………..…...
Lớp 12:…………      Năm học: ……….…..   GV chủ nhiệm:……………….……..
Số lượng bản cần cấp lại: …..                          Số điện thoại:………………………..

GIẤY ĐĂNG KÝ PHOTO HỌC BẠ 
 
 
Họ và tên học sinh: …………………………………….. …………………………..
Ngày tháng năm sinh: ………………………..............................................................
Nơi sinh:……………………………………………………….…………………….
Dân tộc:………………………………………………………………………………
Họ tên bố:……………………………..………… Nghề nghiệp:…………..………..
Họ tên Mẹ:………………………………..………Nghề nghiệp:…………..………..
Lớp …………             Năm học: ……….…..      GV chủ nhiệm:…………..…..….
Số lượng bản cần photo:……………….Số điện thoại liên hệ:………………………
 
 
 
 
 
 
GIẤY ĐĂNG KÝ PHOTO HỌC BẠ 
 
 
Họ và tên học sinh: …………………………………….. …………………………..
Ngày tháng năm sinh: ………………………..............................................................
Nơi sinh:……………………………………………………….…………………….
Dân tộc:………………………………………………………………………………
Họ tên bố:……………………………..………… Nghề nghiệp:…………..………..
Họ tên Mẹ:………………………………..………Nghề nghiệp:…………..………..
Lớp …………             Năm học: ……….…..      GV chủ nhiệm:…………..…..….
Số lượng bản cần photo:……………….Số điện thoại liên hệ:………………………

Tác giả bài viết: KL.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
20:45 ICT Thứ tư, 22/05/2024

::Thành viên

::Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website thế nào?

Đẹp

Bình thường

Không đẹp

Ý kiến khác

::Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 461

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9168

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2742102

::Tra cứu Lớp 10